De vereniging Xantippe
Untitled document DE VERENIGING
De vereniging Xantippe is opgericht in januari 1969 en streeft naar versterking van de band tussen haar leden door het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en andere activiteiten.
Eenmaal per jaar ontvangen alle leden per post een boekje met daarin het programma voor het komende jaar.
Per e-mail of per post ontvangen leden regelmatig een convocaat met daarin de meer uitgewerkte gegevens van de op korte termijn te verwachten activiteiten.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei.

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit zeven leden.
Het wordt gekozen door de op de Algemene Ledenvergadering aanwezige leden, in principe voor een periode van drie jaar.
Aftredende bestuursleden zijn na drie jaar herkiesbaar voor maximaal nog één periode. De bestuursleden beslissen onderling over de verdeling van de functies.

LEDENVERGADERING
Eénmaal per jaar, in de maand mei, vindt er een vergadering plaats van de leden en het bestuur. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Na goedkeuring van de financiële stukken wordt aan de penning- meester schriftelijk decharge verleend. De secretaris brengt verslag uit over de activiteiten in dat jaar.
Nieuwe bestuursleden worden gekozen en geïnstalleerd.
Belangrijke vraagstukken, die de vereniging betreffen, worden besproken.

LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap staat open voor:
1. vrouwelijke partners van leden van de wetenschappelijke, administratieve en technische staven van de Radboud Universiteit Nijmegen (voorheen: KUN) of het Radboudumc te Nijmegen in actieve dienst, dan wel in actieve dienst geweest,
2. vrouwelijke leden van de onder 1. bedoelde staven in actieve dienst, dan wel in actieve dienst geweest, en
3. alumnae en vrouwelijke partners van alumni van de Radboud Universiteit Nijmegen (voorheen: KUN).
Het bestuur kan in andere gevallen, op voordracht van twee Xantippeleden, besluiten het lidmaatschap open te stellen.

Nieuwe leden kunnen telefonisch of per e-mail informatie inwinnen en zich schriftelijk aanmelden bij het ledensecretariaat wanneer zij voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 1 oktober.

Ledensecretariaat: Josje van der Mast-Mermans
Theresiaweg 9 6523 NC
Nijmegen
Tel.: 024-3236576
e-mail: info.xantippe@gmail.com

CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt € 40,- , te betalen vóór 1 oktober.
Indien het lidmaatschap niet vóór 1 oktober beëindigd wordt, blijft verplichting tot betaling van de contributie over dat jaar bestaan.
Indien de contributie niet vóór 1 maart betaald is, kan het bestuur tot royement overgaan.
De contributie dient te worden overgemaakt op ING-bank- rekening NL 11 INGB 0001 753 000 t.n.v. penningmeester Xantippe Nijmegen, o.v.v. contributie Xantippe 2016-2017.

AANMELDING CURSUSSEN
Opgave z.s.m. na ontvangst van het Xantippeboekje.
Deze opgave is bindend voor de duur van de gehele cursus, tenzij anders vermeld.
Deelname aan cursussen is alleen mogelijk na betaling van de contributie.
Bij annulering is het volledige cursusgeld verschuldigd.

ADRESWIJZIGINGEN
Verzocht wordt bij verhuizing of verandering van e-mailadres de wijziging te zenden aan het hiervoor genoemde ledensecretariaat.